Kế hoạch bài học cho Mô-đun 103 [VN]

AD

103 – Thiết kế các giải pháp trong Kinh tế tuần hoàn

Là phần cuối cùng của Giáo trình Đổi mới Tuần hoàn, Mô-đun này sẽ giúp các nhà giáo dục hướng dẫn học viên nắm bắt những kiến thức cơ bản về Tư duy thiết kế cho một sản phẩm và dịch vụ tuần hoàn.

Mô-đun được thiết kế gồm 5 phần với tổng thời lượng khoảng 15 giờ nhằm cung cấp cho người học các khái niệm sau:

  • Xác định phân khúc khách hàng
  • Xây dựng nhóm, phát triển và thử nghiệm nguyên mẫu
  • Tạo mô hình tác động
  • Đưa ra giải pháp

Tải bản trình chiếu tại đây.


Bản tóm tắt

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

The Incubation Network
2022
Da Nang, Vietnam
theincubationnetwork.com

Contact us