Kế hoạch bài học cho Mô-đun 101 [VN]

AD

101 – Giới thiệu về Kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh ASEAN/Việt Nam

Là một phần của Circular Innovation Curriculum (Chương trình giảng dạy Đổi mới Tuần hoàn), kế hoạch bài học này sẽ giúp các nhà giáo dục hướng dẫn học viên tìm hiểu về những kiến thức và khái niệm cơ bản về Kinh tế Tuần hoàn, Biến đổi Khí hậu và Phát triển bền vững.

Mô-đun được thiết kế gồm 2 phần với thời lượng giảng dạy khoảng 6 giờ nhằm cung cấp cho người học các khái niệm sau:

  • Các khái niệm cơ bản về Kinh tế tuần hoàn (KTTH) và sự cần thiết của một nền kinh tế bền vững
  • Các bên liên quan khác nhau trong hệ sinh thái KTTH
  • Khởi xướng ý tưởng đổi mới tuần hoàn

Tải bản trình chiếu tại đây.


Bản tóm tắt


Ngày 1


Ngày 2

The Incubation Network
2022
Da Nang, Vietnam
theincubationnetwork.com

Contact us